فواید واقعی اسکن قلبی چیست؟

اسکن قلب چیست؟

این آزمایش یک ابزار غربالگری اساسی برای بیماری قلبی است که می تواند بیمار را از مرگ نجات دهد. اسکن قلبی یک روش غیر تهاجمی است که نشان می دهد…