لاک پشت در خواب

تعبیر خواب لاک پشت

لاک پشت   دیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است. اول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد. سوم: مردی صناع. – امام جعفر صادق علیه السلام اگر در خواب بیند…