متقی کیست؟

تقوا یعنی چه؟

تقوا چیست و متقی کیست؟ راغب می گوید: تقوا از ماده «وقایه» به معنی حفظ کردن چیزی در برابر آفات است. تقوا به معنی محفوظ داشتن روح و نفس است…