متن روضه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله

متن روضه پیامبر اکرم

روضه پیامبر اکرم گاهی که پیغمبر را سنگ می زدند، یه دفعی خانمی می اومد خودش را سپر قرار می داد، سنگ ها را به جان می خرید، اون خدیجه…