متن ناب زیبا برای همسر

دل نوشته های ناب

متن های عاشقانه زیبا میــمِ مالکیـت که حذف شـود می شوی “عـزیزِ دل” یعنی احتمالا عـزیزِ دلِ همـه ! می شـوی “فلانی جان” یعنی حتما فلانی جانِ همـه ! نه…