مصارف گیاه لوئی

مشخصات گیاه لوئی و خواص درمانی آن

با مشخصات گیاه لوئی و خواص درمانی آن آشنا شویم به فارسی لوئی و گرز می گویند. مشخصات گیاه لوئی را بشناسیم. لوئی به طور کلی چند ساله و آبی و معمولا…