مطالبی در مورد روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگ ها

رنگها با ما حرف میزنند رنگها سراسر زندگی ما را در اختیار داشته و غیر قابل اجتناب هستند. هر رنگی داستان خودش را دارد؛ هر رنگی فرهنگ و حس خودش…