موارد مصرف نیزوپرد

قرص نیزوپرد ۵ چیست

قرص نیزوپرد ۵ چیست قرص نیزوپرد ۵ چیست نیزوپزد قرصی است که از کورتیزول مشتق شده است و برای درمان التهاب ها و دستگاه ایمنی بدن مورد استفاده قرار می…

قرص نیزوپرد ۵ چیست؟

قرص نیزوپرد ۵ نیزوپزد قرصی است که از کورتیزول مشتق شده است و برای درمان التهاب ها و دستگاه ایمنی بدن مورد استفاده قرار می گیرد از این قرص برای…