پیامک در مورد رحلت امام خمینی

اس ام اس رحلت امام خمینی

«پیامک رحلت امام خمینی» یارب قـوام راه خمیــنـی مـدام بــاد / جـاویـد رهــبـر ره و خــط قـیام باد هجرامام؛ جان ودل از مومنین شکسـت / بـرجـان آن شکسته دلان صد…