کاشت گلرنگ

معرفی گیاه گلرنگ

کاشت گلرنگ گیاهی است یکساله،ارتفاع ان در حدود ۶۵/۰ متر کمی خاردار و منظره کلی ان بخصوص گلهایش شباهت با خارخسک دارد.برگهای آن بدون دمبرگ پهن و موجدار با دندانه…