10ژوئن روز جهانی صنایع دستی

روز جهانی صنایع دستی

مقدمه در دنیای خشن امروز که نشانه استیلای تکنیک بر روح انسان است، صنایع دستی یعنی دمیدن روح لطافت به این زندگی خشن و انسان تا هست لطافت را می…