15 علت مورمور شدن پا و دست

۱۵ علت مورمور شدن پا و دست

غلب مردم گهگاه مورمور شدن دست ها و پاها را تجربه می کنند. مورمور شدن دست یا پا احساس ناخوشایندی ایجاد می کند، اما علت آن معمولا جدی نیست. با…