27 خرداد روز جهاد کشاورزی

روز جهاد کشاورزی

در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) برای رسیدگی به مناطق محروم و دور افتاده ایران جهاد سازندگی یا جهاد کشاورزی تاسیس شد. هدف از تاسیس جهاد…