crpدر ازمایش خون چه معنایی دارد؟

crpدر ازمایش خون چیست؟

فاکتور CRP چیست     برخی پروتئین ها در اثر عواملی چون التهاب و عفونت هایی مثل عفونت باکتریایی و ویروسی و بدخیمی ها میزانشان در سرم خون تغییر می…