Fontwork

نحوه ی ویرایش متن Fontwork

  نحوه ی ویرایش متن Fontwork   OpenOffice.org از Fontwork برای ایجاد اشکال گرافیکی مختلف حروف و متن ها استفاده می کند. با یادگیری نحوه ی استفاده از Fontwork شما…

نحوه ی استفاده از Fontwork

  نحوه ی استفاده از Fontwork   OpenOffice.org از Fontwork برای ایجاد اشکال گرافیکی مختلف حروف و متن ها استفاده می کند. با یادگیری نحوه ی استفاده از Fontwork شما…